Podľa čl. 13 a čl. 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade s § 19 a § 20 zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

1. Kto je prevádzkovateľom?

Prevádzkovateľom a spracovateľom osobných údajov je Občianske združenie "VOISING", so sídlom Karadžičova 25, 811 08 Bratislava, IČO: 52539423, zapísaná na Ministerstve vnútra, vložka: VVS/1-900/90-56931, telefonický kontakt: 0905 510370, e-mailový kontakt: voising@voising.sk, konajúca prostredníctvom: Radovan Tomeš, predseda občianskeho združenia (ďalej len „Prevádzkovateľ“). V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, či žiadostí týkajúcich sa spracúvania Vašich osobných údajov prosím kontaktujte p. Radovana Tomeša, predsedu občianskeho združenia a to písomnou formou, osobne, telefonicky alebo e-mailom na kontaktoch uvedených vyššie (ďalej len „Kontaktná osoba“). 

2. Kto je dotknutou osobou?

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva RPS vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ. Na účely tohto oznámenia sú dotknutými osobami výlučne fyzické osoby – návštevníci webu www.voising.sk , ktorí vyplnili / vyplnia kontaktný formulár na webovej stránke.

3. Ako a na aký účel získavame a spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje na marketingové účely spracúvame len na základe vášho výslovného súhlasu, ktorý môžete kedykoľvek odvolať (písomne na adrese Prevádzkovateľa alebo zaslaním mailu na adresu: voising@voising.sk). 

Marketingovým účelom je informovanie o činnosť spočívajúce v zasielaní noviniek (newsletter) z aktivít Prevádzkovateľa podobne ako zasielaní oznámení o konaní koncertov Prevádzkovateľa.

4. Aké vaše osobné údaje spracúvame / budeme spracúvať a ako?

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb výlučne v rozsahu údajov, ktoré dotknuté osoby poskytli Prevádzkovateľovi v kontaktnom formulári (v rozsahu: meno, e-mailová adresa, VÚC bydliska ).

Vaše osobné údaje nie sú a nebudú v informačnom systéme spracúvané na princípoch automatizovaného spracovania, vrátane profilovania.

5. Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté/sprístupnené príjemcom, ktorí majú postavenie samostatných prevádzkovateľov a ktorým sme vaše osobné údaje oprávnení/povinní poskytnúť/sprístupniť na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí orgánov verejnej moci a pod. alebo na základe vášho výslovného súhlasu.

6. Aké sú vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom?

V súlade s príslušnými ustanoveniami Nariadenia, máte ako dotknutá osoba právo:

  • na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, na aký účel, po akú dobu a ďalšie podrobnosti týkajúce sa najmä prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a iných subjektov, ktorým môžu byť tieto údaje poskytnuté;
  • žiadať opravu (aktualizáciu) údajov tak, aby boli aktuálne;
  • na výmaz vašich osobných údajov ak už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli dané, príp. odvoláte súhlas s ich spracovaním, a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie, alebo z dôvodov podľa článku 17 Nariadenia.
  • na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, keď ste spochybnili správnosť údajov, a to počas obdobia, ktoré umožní overiť ich správnosť, alebo z dôvodov podľa článku 18 Nariadenia;
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas, ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu (spôsobom, akým ste ho RPS poskytli). V prípade odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov budú vaše osobné údaje vymazané / zlikvidované v súlade s Nariadením a príslušnými právnymi predpismi;
  • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov (bližšie v bode 7. tohto oznámenia)
  • podať sťažnosť dozornému orgánu - Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Tieto práva (prístup, oprava, vymazanie, obmedzenie spracúvania, získanie a prenesenie, namietanie) si môžete uplatniť nasledovnými spôsobmi:

  • zaslaním písomnej žiadosti na adresu Prevádzkovateľa uvedenú v bode 1. tohto oznámenia;
  • správou elektronickej pošty (e-mailom) zaslanou na adresu elektronickej pošty uvedenú v bode 1. tohto oznámenia, ktorej prílohou bude vyplnená a podpísaná žiadosť

V prípade splnenia všetkých podmienok pre vybavenie žiadosti vám odpovieme najneskôr do tridsiatich dní od doručenia vašej žiadosti.

7. Ako môžete namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov?

V súlade s článkom 21 Nariadenia, máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov a žiadať ukončenie ich spracúvania. Bezodkladne po doručení tejto žiadosti, nebudeme ďalej spracúvať vaše osobné údaje, ak nám táto povinnosť nebude vyplývať z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

8. Ako uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame, vyraďujeme a likvidujeme v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

0
0
0
s2smodern